قبله‌ی من و تو

دی‌شب‌اش قبله را این‌طرفی به‌م گفته‌بودی و آن روز، آن‌طرفی. دوستت هم طرفی دیگر. یا مفهوم قبله، آن‌جا متفاوت است یا تلقّی من از قبله اشتباه بوده‌است. به هر حال سی روز ماه مبارک را به قبله‌ای نماز گزاردم که می‌دانستم چون تویی هم به همان طرف نماز می‌گزارد. کاش این‌طور نمی‌شد که من و تو، خود را مقابل یکدیگر احساس کنیم … بدترین ره‌آورد این سه ماهه، شاید “رو شدن” و “تشدیدِ” این حس در بسیاری از “مردم” بود.