کمی نزدیکتر

کمی نزدیک به او
می خوام بنویسم اگر خوب نشد، سرزنشم نکن. حالا که این قدر تشنه گفتن و نوشتنم، گفتن مهم است نه زیبایی و حتی محتوای آن.
به یاد دارم سالیانی پیش از این از کسی شنیده بودم که باید رویا داشت. باید در سر رویا پروراند. آدمی چیزی می‌شود که در سر دارد. همانی می‌شود که در سر می‌پروراند. اما همان جا وی میان رویا و آرزو تفکیک قائل شد. گفت که آرزو در حد یک چیز دست نیافتنی باقی می‌ماند و کسی که برای رسیدن به رویاهایش برنامه نداشته باشد مانند کسی است که آرزوهای بزرگ و نشدنی دارد. هر دو به یک اندازه بی‌فایده.
اشتباه نکن. حالا من نمی‌خواهم از رویایی صحبت کنم. چرا می‌خواهم از رویاهایم بگویم اما نه از آنچه که تو فکر می‌کنی. شاید که آنچه که می‌پنداری نیز جزیی از رویاهای من باشد. اما اینک سخن از رویاهایی است که کوچکی آن‌ها نشان از کوتاهی و کوچکی اراده من دارد.
رویای اینکه صبح ها زود بیدار شوی…
رویای اینکه برای هر تصمیمی که می‌خواهی بگیری بیش از حد ارزش آن تصمیم وقت صرف نکنی…
رویای اینکه روز تو، زمان تو، زمان پرارزش تو صرف تصمیم گیری‌های کوچک و بی‌اهمیت نشود.
رویای اینکه برای آنچه که دوست می‌داری و عقل سلیم نیز مفید بودن آن را تأیید می کند وقت بگذاری. حدود یک سال است که می‌خواهم ورزش کنم اما فرصت نمی‌کنم. یعنی همیشه بهانه‌هایی دارم که نمی‌توانم ورزش کنم. اما احساس می‌کنم تنها چیزی که مانع میشود تنبلی است و دیگر هیچ.
بسی مایه خنده است که روح انسان که سجده‌گاه جن و انس بوده است اینگونه در دست غول تنبلی اسیر شده است. روحی که گاه برای آزادی خود تقلایی می‌کند اما چون مدتی می‌گذرد باز به همان دام گرفتار می‌آید و هر بار توانش برای مبارزه کمتر می‌شود.
رویای رهایی از تنبلی مانند شعر سعدی است. سهل ممتنع.
نمی دانم معنای حرفم را می‌فهمی یا نه. اما من این بار این تصمیم کبرایم را در اینجا نوشتم تا از آبرویم، البته پیش خودم مایه بگذارم. شاید ترس از آبروریزی… . انسان موجود عجیبی است نه؟
سال نو همگی مبارک باشه. مبارک مبارک به معنای واقعی کلمه. یعنی ان شاءالله از اونچه که روزی مادی و معنویتونه، نهایت برکت و استفاده بهتون دست بده. دعا می کنم بتونیم به زندگی لبخند بزنیم و کمی به او نزدیک‌تر بشیم. دعا می‌کنم بتونیم زیبا نگاه کنیم. دعا می‌کنم بتونیم پرتوان باشیم و دور از سستی و تنبلی.